طراحی پرسشنامه

به طور کلی وقتی طرح پژوهشی انجام می شود ( اعم از پایان نامه و یا نگارش مقاله ) نیاز به پرسشنامه ای قوی به عنوان ابزار اندازه گیری تا حد زیادی احساس می شود .به طور کلی پرسشنامه های مورد استفاده در پایان نامه ها نیز به دو صورت می باشند ؛ الف) پرسشنامه های استاندارد :پرسشنامه هایی هستند که توسط محقق دیگری طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است و به این دلیل که تست های پایایی و روایی با استفاده از داده های واقعی در آن ها انجام شده است به این پرسشنامه ها استاندارد می گویند ؛ ب) پرسشنامه های محقق ساخته:اینگونه پرسشنامه ها عموماً توسط محقق ایجاد می شود و می تواند ترکیبی از چند پرسشنامه استاندارد و یا حتی بخشی از پرسشنامه استاندارد باشد ولی چون این پرسشنامه ها محقق ساخته بوده و دستخوش تغییرات قرار گرفته است نیاز است که مجدداً تست پایایی و روایی بر روی آن ها انجام شود .

تیم تخصصی ما درهر دو مورد فعالیت می کند ، یعنی ما هم بر اساس مدل و فرضیات تحقیق می توانیم برای شما پرسشنامه طراحی کنیم و هم می توانین پرسشنامه های استاندارد را تهیه کنیم و حتی اگر پرسشنامه ای در مقاله یا پایان نامه ای به زبان انگلیسی طراحی شده بود ان را به زبان فارسی ترجمه می کنیم و در اختیار شما قرار خواهیم داد.

به منظور سفارش می توانید فرم زیر را تکمیل فرمائید :

درخواست خدمات

طراحی سایت:سورنا